Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  
REGULAMENT nr. 4/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului ASF nr. 44/2013
In vigoare de la 03 aprilie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 03 aprilie 2019. [detalii]

REGULAMENT nr. 17/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara
In vigoare de la 11 ianuarie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 11 ianuarie 2019. [detalii]

REGULAMENT 14/7/2018 privind prestarea de servicii si activitati de investitii in numele societatilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit
A fost publicat in MO nr. 10/04.01.2019 si a intrat in vigoare la data publicarii. [detalii]

REGULAMENT nr. 13/2018 privind locurile de tranzactionare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr. 12/ 2018 privind punerea in aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 (PRIIP)
In vigoare de la 31 octombrie 2018. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 31 octombrie 2018. [detalii]

Regulament nr. 11/ 2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare
A intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial. Publicat in Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr.10/4/2018
privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernanta a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare. Publicat in M.O. partea I, nr. 708/14.aug.2018. [detalii]

Legea nr. 126 / 2018 privind pietele de instrumente financiare
În vigoare de la 06 iulie 2018. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 26 iunie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr. 6 /2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013
A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 13 iunie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr.5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Regulamentul a fost publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr. 478 din 11 iunie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de ASF in baza Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 74/2015
[detalii]

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
In Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017 a fost publicata Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. [detalii]

Proiect de Lege privind pietele de instrumente financiare
Proiectul de lege a fost aprobat de Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, in sedinta din data de 15.02.2017 si a fost inaintat Ministerului Finantelor Publice in vederea promovarii si initierii procesului de avizare interministeriala. [detalii]

NORMA nr. 40/2016
pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara [detalii]

Modificari ale Regulamentului 16/2014
Incepand cu luna august 2016, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului ASF nr.7/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile ASF, toti participantii care tranzactioneaza in cadrul sistemelor de tranzactionare supravegheate au obligatia de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificarii transmise de operatorii de piata/operatorii de sistem si nu catre operatorii de piata/operatorii de sistem asa cum era prevazut pană la modificarea Regulamentului nr.16/2014. De asemenea, toti participantii sau, dupa caz, agentii custode care decontează tranzactii in afara sistemelor de tranzactionare supravegheate de A.S.F. au obligatia de a vira catre A.S.F. sumele datorate conform notificarii transmise de depozitarii centrali si nu catre depozitarii centrali. [detalii]

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 648/24.08.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1939/2016
privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de catre aceste institutii in vederea identificării conturilor raportabile de catre acestea, precum si procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta fiscala prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat [detalii]

Instructiunea nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - SIIF
[detalii]

NORMA nr. 28/2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind masurile alternative de performanta
Autoritatea de Supraveghere Financiara aplica Ghidul ESMA privind masurile alternative de performanta. [detalii]

REGULAMENT nr. 6/2016
pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010. [detalii]

REGULAMENTUL NR. 3/ 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 05 aprilie 2016.
Regulamentu stabileste criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la entitatile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Se aplica: a) potentialilor achizitori si actionarilor semnificativi din cadrul societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor, administratorilor fondurilor de investitii alternative, contrapartii centrale, societatilor de asigurare si/sau reasigurare; b) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentând 5% din drepturile de vot ale depozitarului central, altii decât operatorii de piata; c) potentialilor achizitori/actionarilor care au calitatea de operator de piata, cu participatii de cel putin 5%, dar nu mai mult de 75%, din drepturile de vot ale depozitarului central; d) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentand 20% din drepturile de vot ale operatorului de piata. [detalii]

REGULAMENT nr. 2/2016
privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF [detalii]

Instrucțiunea nr.1/2016
privind intocmirea si depunerea situatiei financiare anuale si a raportarii anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF - SIIF. Stabileste modul de intocmire si depunere a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, distinct de situatiile financiare anuale, de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate din cadrul ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare ce au obligația aplicarii prevederilor Normei nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. [detalii]

REGULAMENT nr.1/2016
pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de A.S.F.
Regulamentul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 975 /29 .12.2015 si stabileste criteriile si procedurile aplicabile de catre A.S.F. si de catre entitatile reglementate pentru evaluarea, aprobarea/notificarea persoanelor propuse in structurile de conducere si pentru exercitarea functiilor-cheie in cadrul entitatilor reglementate de A.S.F.. [detalii]

NORMA nr. 27/ 2015
privind activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 976 din data de 29 decembrie 2015. [detalii]

NORMA A.S.F. NR. 39/2015
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. [detalii]

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 951/ 22.12.2015, Regulament A.S.F. nr.13/2015
pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara. [detalii]

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 noiembrie 2015 a fost publicata Legea nr. 268/2015
privind aprobarea OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si pentru modificarea si completarea unor acte normative. [detalii]

A fost publicat Regulamentul A.S.F. nr.11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative
Regulamentul modifica: Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale; Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare; Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare,efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa; Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare; Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale; Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM; Regulamentul nr. 3/2015. [detalii]

La data de 31.07.2015, in Jurnalul Oficial al UE a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1278 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014
de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor, in ceea ce priveste instructiunile, formularele si definitiile. Regulamentul prevede inlocuirea unor formulare de raportare si a unor anexe din Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014. Se aplica direct in toate statele membre, de la 1 iunie 2015. [detalii]

A fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 562, Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.
Regulamentul stabileste norme privind autorizarea, inregistrarea si functionarea administratorilor fondurilor de investitii alternative (A.F.I.A.), precum si cu privire la desemnarea si atributiile depozitarului unui fond de investitii alternative (F.I.A.). [detalii]

REGULAMENT A.S.F. nr. 9/2015
privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de ASF, in baza Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a Legii nr.74/2015, a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital [detalii]

A fost publicat, in Monitorul Oficial nr. 465, REGULAMENTUL A.S.F. nr. 8/2015
privind agentii pentru servicii de investitii financiare, agentii delegati si pentru modificarea si completarea Regulamentului nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare. Regulamentul stabileste reguli si proceduri cu privire la autorizarea si activitatea desfasurata de agentii pentru servicii de investitii financiare si de agentii delegati in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completările ulterioare. [detalii]

REGULAMENT A.S.F. NR.7/ 2015
pentru modificarea alin.(4) al art. 58 din Regulamentul ASF nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [detalii]

REGULAMENT nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006
[detalii]

Instrucțiunea nr.1/2015
pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.2/2014 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. Instructiunea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343/19.05.2015. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/585 AL COMISIEI a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98/15.04.2015
Regulamentulcompleteaza Regulamentul(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor de risc de marja. [detalii]

REGULAMENT NR. 5/2015 privind listarea pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania
Regulamentul stabileste norme aplicabile in situatia listarii pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzacțtonare pe o piata reglementata din Romania, emise de o societate cu sediul in Romania. [detalii]

A fost publicata NORMA nr.6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de ASF
Norma stabileste cerintele la nivelul entitatilor autorizate/avizate, reglementate si/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., pentru identificarea, prevenirea si reducerea impactului potential negativ al riscurilor operationale generate de utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor la nivel de oameni, procese, sisteme si mediu extern, inclusiv de fapte ce tin de criminalitatea informatica. Norma a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.227 /03.04.2015. [detalii]

Regulament nr.3/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în c
A fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015. [detalii]

REGULAMENT NR. 4/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr.13/2005 si pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr.5/2010
[detalii]

REGULAMENT nr.1/2015 privind prestarea unor activitati de catre societatile de servicii de investitii financiare si aplicarea unor prevederi ale legislatiei pietei de capital in cazul contractului de fiducie
Regulamentul stabileste reguli cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislatiei pietei de capital in cazul contractului de fiducie, asa cum este acesta reglementat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si privind activitatile ce pot fi prestate de societatile de servicii de investitii financiare, altele decat serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. A fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 25 februarie 2015. [detalii]

REGULAMENT nr.2/2015 privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de către Autoritatea de Supraveghere Financiara
Regulamentul stabileste in baza unor reguli unitare cadrul procedural de desfasurare a activitatii de control de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,precum si drepturile obligatiile partilor implicate in activitatea de control. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/62 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/63 AL COMISIEI din 21 octombrie 2014
de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției [detalii]

Legea nr. 151/2014
privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 774 din 24.10.2014. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 14/21.08.2014 pentru modificarea si completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Art. I. Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr.13/21.08.2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Modifica si completeaza: Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale; Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare; Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare; Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital; Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. [detalii]

COMUNICAT al Autoritatii de Supraveghere Financiara
Aducem la cunostinta societatilor de servicii de investitii financiare faptul ca raportarea privind cerintele prudentiale transmisa potrivit prevederilor Regulamentului U.E. nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului va fi insotita de balanta analitica de verificare aferenta lunii respective de raportare, precum si de o declaratie semnata de conducătorul societatii si avizata de reprezentantul compartimentului de control intern si de persoana desemnata pentru functia de audit intern, cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acestea sunt corecte si complete. Declaratia va fi transmisa prin intermediul sistemului de raportare electronic SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip .pdf sau pe suport hartie. Balanța analitica de verificare va fi transmisa prin intermediul sistemului de raportare electronică SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip .xls (de preferat) sau .pdf. [detalii]

Instructiunea A.S.F. nr. 2
privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. Instructiunea a fost publicata in Monitorul Oficial nr.593 din 8.08.2014. [detalii]

Instructiunea A.S.F. nr. 3
pentru modificarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.70/2006. Instructiunea a fost publicata in Monitorul Oficial nr.593 din 8.08.2014. [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014 [detalii]

COMUNICAT al Autoritatii de Supraveghere Financiara referitor la implementarea machetelor destinate S.S.I.F.-urilor si S.A.I.-urilor in sistemul de raportare electronica SIR@CNVM
Avand in vedere publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191/28.06.2014 a Regulamentului U.E. nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, aducem la cunostinta societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor faptul ca, pana la data implementarii efective a machetelor in sistemul de raportare electronica SIR@CNVM, se vor utiliza machetele de raportare, care pot fi descarcate aici, urmand ca acestea să fie transmise, pana la data de 11 august 2014 la A.S.F (pentru raportarea privind cerintele prudentiale avand data de referinta 30 iunie 2014), pe adresa de e-mail raportaricerinteprudentiale@asfromania.ro. Totodata, precizam ca machetele care trebuie completate de societatile de servicii de investitii financiare care aplica abordarea standard/de baza in ceea ce priveste determinarea cerintelor de capital sunt urmatoarele: Anexa I: ADECVAREA CAPITALULUI (CA): CA1, CA2, CA3, CA4; RISCUL DE CREDIT: CR SA; RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE: CR SETT; RISCUL OPERATIONAL: OPR, OPR Informații detaliate; RISCUL DE PIAȚĂ (MKR): MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM; Anexa VIII: FORMULARE PENTRU RAPORTAREA EXPUNERILOR MARI. De asemenea, societatile de administrare a investitiilor vor transmite informatiile privind fondurile proprii si fondurile proprii bazate pe cheltuieli generale fixe utilizand machetele cuprinse in Anexa I - Formularele privind adecvarea capitalului (CA), respectiv CA1, CA2, CA3, CA4 [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr.12/ 16.07.2014 privind acordurile de interoperabilitate incheiate de contrapartile centrale
Regulamentul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 541 din 22 iulie 2014 si stabilește norme privind acordurile de interoperabilitate incheiate de contrapartile centrale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si in conformitate cu prevederile normelor europene emise in aplicarea acestuia. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 11/ 19.06.2014
privind stabilirea cerintelor prudentiale aplicabile S.A.I. care administreaza portofolii individuale de investitii, precum si modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 10/16.06.2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Modifica Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu modificările si completarile ulterioare. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 9/16.06.2014 privind autorizarea si functionarea S.A.I., O.P.C.V.M. si depozitarilor O.P.C.V.M.
Stabileste norme cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, denumite in continuare S.A.I, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., şi a depozitarilor O.P.C.V.M., in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI
de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifica cerintele aplicabile institutiilor care actioneaza in calitate de investitori, sponsori, creditori initiali si initiatori in ceea ce priveste expunerile la riscul de credit transferat. [detalii]

DIRECTIVA 2014/59/UE a Parlamentului European si a Consiliului
de instituire a unui cadru pentru redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii si de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului si a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE si 2013/36/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 si (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European si ale Consiliului. Data publicării in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014. Directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termen limita impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 130, alin (1), statele membre sunt obligate sa asigure aplicarea prevederilor directivei incepând cu 1 ianuarie 2015.In cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerinte si obligatii intra in vigoare. [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei. Data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014 Regulamentul intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aplicare: Conform art. 39, alin (2), regulamentul se aplica incepand cu 3 iulie 2016. Termenul este corelat cu termenul impus pentru Directiva 2014/57/UE. In cuprinsul regulamentului, sunt expres stipulate datele de la care se aplica anumite cerințe si obligatii. [detalii]

DIRECTIVA 2014/57/UE a Parlamentului European si a Consiliului
privind sanctiunile penale pentru abuzul de piata (directiva privind abuzul de piata). Data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014. Directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termen limita impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 13, alin (1) statele membre sunt obligate sa asigure aplicarea prevederilor directivei începand cu 3 iulie 2016, sub rezerva intrarii in vigoare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014. In cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerinte si obligatii intra in vigoare. [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014. Regulamentul intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aplicare: Conform art. 55, regulamentul se aplica incepand cu 3 ianuarie 2017. Termenul este corelat cu termenul impus pentru Directiva 2014/65/UE. In cuprinsul regulamentului, sunt expres stipulate datele de la care se aplica anumite cerinte si obligatii. [detalii]

DIRECTIVA 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului
privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE. Data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014. Directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termen limita impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 93, alin (1), statele membre sunt obligate sa asigure aplicarea prevederilor directivei incepand cu 3 ianuarie 2017. In cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerinte si obligatii intra in vigoare. [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
de stabilire a unor norme uniforme si a unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor firme de investitii in cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezoluție [detalii]

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 650/2014 AL COMISIEI
de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare in ceea ce privește formatul, structura, continutul si data publicarii anuale a informatiilor pe care autoritatile competente trebuie sa le publice in conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului [detalii]

Regulament ASF nr. 8/21.05.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 4 /2013
A fost publicat in Monitorul Oficial nr. 393/28.05.2014 Regulamentul nr.8/21.05.2014 care modifica si completeaza Regulamentul nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit care urmeaza sa fie admise la tranzactionare intr-un stat membru. [detalii]

Hotararea nr. 41/23.05.2014
privind prelungirea termenului prevazut la art. 4 alin.(6) din Regulamentul ASF nr.3/2013 pentru autorizarea si functionarea contraparților centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotărarea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul solicitarii de autorizare in calitate de contraparti centrale a Casei Romane de Compensatie S.A. si a Casei de Compensare Bucuresti S.A. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 523/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legatura stransa dintre valoarea obligatiunilor garantate ale unei institutii si valoarea activelor institutiei (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 524/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE
in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare care specifica informatiile pe care autoritatile competente din statele membre de origine si cele din statele membre gazda si le comunica reciproc (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 525/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pietei (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 526/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
cu privire la standardele tehnice de reglementare in vederea stabilirii marjei aproximative si a numarului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluarii creditului (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 527/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului
in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflecta in mod corespunzator calitatea creditului institutiei in condiții de asigurare a continuitatii activitatii si care sunt adecvate pentru a fi utilizate in scopul remuneratiei variabile (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 528/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decat riscul delta ale optiunilor in cadrul abordarii standardizate a riscului de piata (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 529/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanta al extinderilor si al modificarilor abordarii bazate pe modele interne de rating si ale abordarii avansate de evaluare (Regulamentul urmeaza sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 530/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului
cu standarde tehnice de reglementare in care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative si pragurile pentru abordarile interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare (Regulamentul urmează sa intre in vigoare in a douazecea zi de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). [detalii]

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 680/2014 AL COMISIEI
de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului. Regulamentul a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191/28.06.2014 si intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii. [detalii]

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) NR. 484/2014 AL COMISIEI din 12 mai 2014
de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la capitalul ipotetic al unei contraparti centrale in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului. [detalii]

Regulamentul ASF nr.7 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor
aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.12/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 305/24.04.2014, Partea I. [detalii]

Norma ASF nr.6/07.04.2014 privind aplicarea Ghidurilor si recomandarilor ESMA privind acordurile scrise intre membrii colegiilor pentru contraparti centrale
a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.298/23.04.2014. [detalii]

Regulamentul delegat (UE) al Comisiei Europene nr. 382/2014
de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de suplimente la prospect a fost publicat in Jurnalul Oficial al UE nr. L 111/15.04.2014 si intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 342/2014 al COMISIEI EUROPENE din 21 ianuarie 2014 de completare a Directivei 2002/87/CE si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013
cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerintelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare. [detalii]

A fost publicata Norma ASF nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile si practicile de remunerare
[detalii]

Decizia ASF nr.82/27.03.2014 pentru suspendarea aplicarii prevederilor Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr. 19/2010
prin care se suspenda pana la data de 30.06.2014 aplicarea prevederilor Dispunerii de Masuri a C.N.V.M. nr.19/29.11.2010. [detalii]

Decizia ASF nr.81/27.03.2014
de prelungire a termenului prevazut la art 1 din Decizia ASF nr.805/27.09.2013, pana la data de 31.12.2014. [detalii]

Instructiunea ASF nr.1/2014 pentru modificarea Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2007
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul C.N.V.M. nr. 30/2007, in conformitate cu forma instrucțiunii, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195/20.03.2014. [detalii]

Regulamentul ASF nr.6 pentru modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr.1/2006 si pentru completarea Regulamentului CNVM nr.6/2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii si operatiunile cu valori mobiliare, precum şi pentru completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. A fost publicat in Monitorul Oficial nr.198/20.03.2014. [detalii]

Decizia ASF nr. A/212/20.03.2014
Dreptul prevazut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare poate fi exercitat de actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social, oricand in termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 7 alin. (3) din regulamentul anterior mentionat, emitentul neputand proceda la reducerea acestui termen. [detalii]

Hotararea ASF nr.27/18.03.2014
privind suspendarea, pana la data de 30.06.2014, a aplicarii prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF [detalii]

A fost publicat Regulamentul A.S.F. nr. 5/2014
Acest Regulament modifica si completeaza Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare. [detalii]

Norma nr.2/2014
pentru modificarea Normei A.S.F. nr.13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în Romania. [detalii]

Regulament ASF nr.4/ 2014 privind agentii delegati si pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare
Regulamentul ASF nr.4/ 2014 stabileste reguli si proceduri cu privire la autorizarea si activitatea desfasurata de agentii delegati in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. [detalii]

Regulament nr.3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006
Regulament nr. 3 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 [detalii]

Regulament nr.2/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale
Regulament nr.2/2014 privind modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii. Regulamentul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 21/02/2014. [detalii]

Decizia nr.44/20.02.2014
In aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. [detalii]

Regulament privind modificarea Ordinului BNR, al ASF si al CSA nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului
(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 06/02/2014) [detalii]

Regulament nr. 1/2014 privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de Supraveghere Financiara
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 24/01/2014) [detalii]

Regulamentul nr. 6
emis in conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzacții [detalii]

DECIZIA A.S.F. NR. 1271/23.12.2013
Termenul prevazut la art. 1 și la art. 2 din Dispunerea de masuri a C.N.V.M. nr.12/27.09.2011 se prelungește pana la data de 31.03.2014. Astfel, aplicarea Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare se suspenda in continuare, pana la 31.03.2014. Tot pana la aceeasi data se suspenda si aplicarea dispunerii de masuri nr. 19/29.11.2010, prin care au fost stabilite conditiile necesare pentru acordarea accesului electronic direct la o piata reglementata / sistem alternativ de tranzactionare, de catre un intermediar, printr-un sistem de dirijare automata a ordinelor, prin infrastructura sa. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 7 - pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 27/2010 privind supravegherea electronica prin raportari
Anexele nr. 1-3 ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 27/2010 privind supravegherea electronica prin raportari, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, se modifica si vor avea cuprinsul din anexa la prezentul regulament. [detalii]

Decizia nr 853/07.10.2013
[detalii]

Regulamentul nr. 4/2013
privind actiunile suport pentru certificate de depozit [detalii]

Decizia nr. A/834/01.10.2013
[detalii]

Instrucțiunea ASF 2/2013
de modificarea Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare [detalii]

Regulamentul 3/2013
pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții [detalii]

Norma A.S.F. nr. 5/2013
Autoritatea de Supraveghere Financiara aplica Orientarile ESMA privind derogarile pentru activitatile de formator de piata si operatiunile de pe piata primara conform Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, cuprinse in Anexa prezentei norme. [detalii]

REGULAMENT Nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.23/2006
[detalii]

Decizia A.S.F. nr. 289/28.06.2013
privind prelungirea termenului prevazut la art. 1 si art. 2 din Dispunerea de Masuri a C.N.V.M. nr. 12/27.09.2011, pana la data de 31.12.2013. Astfel, se suspenda aplicarea prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare, precum si aplicarea Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr. 19/29.11.2010, pana la 31.12.2013. [detalii]

Regulamentul Nr.1/11.06.2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor
[detalii]

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de stabilire a procedurii pentru AFIA care opteaza sa intre sub incidenta Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului
[detalii]

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referinta al unui AFIA din afara UE in temeiul Directivei 2011/61/UE
[detalii]

Ordin nr.1/15.05.2013
de modificare si completare a Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare [detalii]

Raportul final IOSCO "Principii privind evaluarea activelor organismelor de plasament colectiv"
[detalii]

Dispunerea nr.8/25.04.2013
modificarea unor prevederi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Procedurii nr. 1 privind membrii Fondului, stabilirea, declararea si plata contributiilor [detalii]

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc
[detalii]

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social
[detalii]

Hotarare nr.45/24.04.2013
privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara [detalii]

Lege nr.113/23.04.2013
pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 93/2012, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara [detalii]

Dispunerea nr.7/04.04.2013
Suspendarea aplicarii prevederilor art. 66 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si inlocuirea cu alte prevederi [detalii]

Dispunerea nr.6/14.03.2013
referitoare la aplicarea Orientarilor cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind functia de asigurare a conformitatii [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 5/06.03.2013
modifica prevederile art. 2 din Dispunerea de masuri nr. 10/22.03.2012, referitoare la pietele de instrumente financiare pe care entitatile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzactii sau plasamente in instrumente financiare [detalii]

Instructiunea nr. 2/ 2013
de modificare si completare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni [detalii]

Decizia nr 199/ 28.02.2013
In aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 si ale art. 13 si 16 din Instructiunea CNVM nr. 2/2006, in categoria investitorilor calificati se includ persoanele si entitatile definite la art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 astfel cum acesta a fost modificat prin OUG nr. 32/2012 (art. 203 alin. (3)) [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 4 / 27.02.2013
modifica art. 22 alin. (3) al Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la stabilirea contributiilor anuale datorate de catre membrii Fondului intr-un an calendaristic, pana la proxima modificare a acestuia, precum si art. 11 alin. (1) al Procedurii nr. 1 privind membrii Fondului, stabilirea,declararea si plata contributiilor, privind modul de calcul al contributiilor anuale platite de catre membrii Fondului, pana la proxima modificare a Procedurii. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 3/2013
suspenda aplicarea Intructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare,pana la data de 30 iunie anul curent. Tot pana la aceeasi data se suspenda si aplicarea dispunerii de masuri nr. 19/2010, prin care au fost stabilite conditiile necesare pentru acordarea accesului electronic direct la o piata reglementata, sau la un sistem alternativ de tranzactionare, printr-un sistem de dirijare automata a ordinelor. [detalii]

Dispunerea nr.2/20.02.2013
privind aplicarea Orientarilor ESMA privind sistemele si controalele intr-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritatile competente [detalii]

Dispunerea nr.1/20.02.2013
privind prelungirea pana la data de 30.09.2013 a termenului prevazut la art. 3 din Dispunerea de masuri nr. 27/20.12.2012 privind compartimentul de control intern al depozitarului central si al casei de compensare/contrapartii centrale [detalii]

Instructiunea 8/2012
privind aplicarea Orientarilor cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea [detalii]

Dispunerea nr.27/20.12.2012
privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora [detalii]

Regulamentul 12/2012
Regulamentul 12/2012 [detalii]

Dispunerea nr.27/20.12.2012
privind compartimentul de control intern al depozitarului central si al casei de compensare/contrapartii centrale [detalii]

Dispunerea nr.26/20.12.2012
privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor emitentilor de valori mobiliare [detalii]

Dispunerea nr.25/20.12.2012
privind prelungirea termenelor prevazute la art. 1 si la art. 2 din Dispunerea de masuri a C.N.V.M. nr.12/27.09.2011 se prelungeste pana la data de 31.03.2013 [detalii]

Dispunerea nr.24/20.12.2012
Dispunerea nr.24/20.12.2012 [detalii]

Decizia nr 1172/ 19.12.2012
Decizia nr 1172/ 19.12.2012 [detalii]

Regulamentul 11/2012
pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta [detalii]

Dispunerea nr.23/20.12.2012
privind evaluarea activelor O.P.C. autorizate/avizate de C.N.V.M. [detalii]

Instrucțiunea nr. 1 / 2013
de modificare si completare a Instructiunii C.N.V.M. nr. 6 / 2011 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitațile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare [detalii]

Instructiunea nr. 6 /2012
Instructiunea nr. 6 /2012 [detalii]

DISPUNEREA DE MASURI NR. 22/13.12.2012
DISPUNEREA DE MASURI NR. 22/13.12.2012 [detalii]

DISPUNEREA DE MASURI NR. 21/13.12.2012
DISPUNEREA DE MASURI NR. 21/13.12.2012 [detalii]

DECIZIA NR. 1094/28.11.2012
DECIZIA NR. 1094/28.11.2012 [detalii]

Regulamentul C.N.V.M. nr. 10 / 2012
Regulamentul C.N.V.M. nr. 10 / 2012 de modificare a a unor regulamente C.N.V.M. [detalii]

Decizia C.N.V.M nr. 1075/21.11.2012
Decizia C.N.V.M nr. 1075/21.11.2012 [detalii]

Regulamentul 9/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010
Regulamentul 9/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital [detalii]

Dispunerea nr. 20/31.10.2012
Dispunerea nr. 20/31.10.2012 privind corelarea normelor nationale cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 si reglementarile emise in aplicarea acestuia [detalii]
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI [detalii]
  • Regulament de punere in aplicare NR. 827/2012 AL COMISIEI [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 18/10.10.2012
Dispunerea de masuri nr. 18/10.10.2012 privind operatiunile de inregistrare si radiere a sechestrului/popririi asupra unor valori mobiliare inregistrate in sistemul depozitarului central. [detalii]

Anunt Regulamentul delegat (UE) nr. 862/2012
Anunt Regulamentul delegat (UE) nr. 862/2012 al Comisiei din 4 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 [detalii]

Dispunerea nr.19/11.10.2012
Dispunerea nr.19/11.10.2012 privind unele masuri tranzitorii in aplicarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital [detalii]

Anunt cu privire la intentia de conformare a C.N.V.M.
Anunt cu privire la intentia de conformare a C.N.V.M. cu Orientarile cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea [detalii]

Legea nr. 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 704/15.10.2012 a fost publicata Legea nr. 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital [detalii]

Proiect Regulament /2012
Proiect Regulament /2012, pentru aplicarea articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit [detalii]

Regulamentul 6/2012
Regulamentul 6/2012, pentru aplicarea articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit [detalii]

In data de 6 iunie 2012 Comisia Europeana a publicat pe pagina de internet
In data de 6 iunie 2012 Comisia Europeana a publicat pe pagina de internet propunerea de directiva privind restructurarea si gestionarea bancilor aflate in criza. [detalii]

In data de 3 iulie 2012 CE a publicat pe pagina de internet propunerea de modificare a Directivei 65/2009/CE
In data de 3 iulie 2012 CE a publicat pe pagina de internet propunerea de modificare a Directivei 65/2009/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, cu referire la functiile depozitarului, politica de remunerare si sanctiuni [detalii]

In data de 3 iulie 2012, CE a adoptat o propunere de regulament
In data de 3 iulie 2012, CE a adoptat o propunere de regulament pentru noul format de document privind informatiile cheie (KID) ce trebuie elaborat de entitatile care furnizeaza produse financiare catre clientii individuali, pentru ca acestia sa poata lua o decizie in vederea achizitionarii produselor financiare. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 16/03.08.2012
Dispunerea de masuri nr. 16/03.08.2012, referitoare la transmiterea de rapoarte privind reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora [detalii]

Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/27.06.2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital. [detalii]

Instructiunea 3/2012
Instructiunea nr.3/2012 de modificare a Instructiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 15/28.06.2012
Dispunerea de masuri nr. 15/28.06.2012 [detalii]

Decizia CNVM nr.471/31.05.2012
Privind extinderea sistemului de conturi globale si a mecanismului fara prevalidarea instrumentelor financiare in cazul instrumentelor financiare tranzactionate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS administrat de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. [detalii]

Anunt CNVM
Privind regulamentele delegate adoptate de Comisia Europeana referitoare la modificarea unor prevederi ale Regulamentului (CE) 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE în ceea ce priveste informatiile continute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar [detalii]

Proiect de Dispunere de masuri
Privind obligatia operatorului de piata din Romania de a constitui un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare incidente pietei de capital si a normelor interne, precum si pentru minimizarea riscurilor de neindeplinire a obligatiilor societatii. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 3/20.02.2012
Privind modalitatea de identificare si de dovedire, de catre societatea emitenta, a calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, respectiv posibilitatea de a solicita respectivei persoane prezentarea de documente care îi atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 4/22.02.2012
Privind conditiile referitoare la introducerea de catre un intermediar – participant atat la sistemul de tranzactionare cat si la sistemul de compensare-decontare relevant, in cadrul unei oferte publice de vanzare, in numele unui client, a ordinului de subscriere in sistemul de tranzactionare prin care se deruleaz? oferta. [detalii]

Proiect de instructiune
emisa in aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Proiectul de Instructiune cuprinde reglementari de aplicare ale art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text care a fost introdus prin O.U.G. nr. 41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata prin Lege nr. 97/2006 si modificat recent prin Legea nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Astfel, textul legal impune existenta unui prag maxim de detinere a actiunilor emise de catre SIF-uri de 1% din capitalul social si, ulterior de 5%. [detalii]

Anunt referitor la publicarea de catre IOSCO a Raportului final privind cerintele pentru compensarea obligatorie
IOSCO (Organizatia Internationala a reglementatorilor de valori mobiliare) a dat publicitatii in data de 29 februarie 2012 un set de recomandari pe care autoritatile competente sa le ia in considerare atunci cand stabilesc un regim de compensare obligatoriu prin intermediul contrapartilor centrale a instrumentelor financiare derivate OTC. Aceste recomandari au fost grupate in cadrul unui Raport privind cerintele pentru compensarea obligatorie. [detalii]

Anunt
Referitor la publicarea de catre Comisia Europeana a propunerii de regulament cu privire la imbunatatirea decontarii valorilor mobiliare in cadrul Uniunii Europene si cu privire la depozitarii centrali, care amendeaz? directiva 98/26/CE. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 7/12.03.2012
Privind data de initiere a ofertelor publice de vanzare. [detalii]

Atestat CNVM nr. 39/20.03.2012
Prin care C.N.V.M. ia act de continutul „Declaratiei F.A.T.F. din data de 16 februarie 2012” si a documentului F.A.T.F. intitulat „Imbunatatirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces in derulare, 16 februarie 2012 ". Entitatile a caror activitate este autorizata, reglementata si supravegheata de catre C.N.V.M. si care intra sub incidenta prevederilor Legii nr.656/2002 au obligatia de a lua act de prevederile documentelor mentionate si de a adopta masurile care se impun. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 8/20.03.2012
Privind modul de tarifare a tranzactiilor OTC din cadrul tranzactiilor de tip turnaround, asa cum sunt definite in Codul S.C. Depozitarul Central S.A. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 9/22.03.2012
Privind suspendarea aplicarii prevederilor Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2011 si ale Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr. 19/29.11.2010, pana la data de 31 decembrie 2012. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 10/22.03.2012
Privind suspendarea aplicarii unor prevederi ale art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, respectiv aceasta prevede posibilitatea entitatilor inscrise in Registrul C.N.V.M. sa efectueze tranzactii sau plasamente in instrumente financiare tranzactionate pe pietele de instrumente financiare din state nemembre, daca acestea sunt realizate printr-un intermediar dintr-un stat membru inscris in registrul C.N.V.M. [detalii]

Solicitare pentru schimbarea modalitatii de impozitare
Asociatia Brokerilor, impreuna cu Asociatia Administratorilor de Fonduri, Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital, SC Bursa de Valori Bucuresti SA si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare continua demersurile pentru modificarea Codului Fiscal in vederea crearii unui cadru procedural eficient, atat pentru autoritatea fiscala, cat si pentru investitorii pietei de capital. [detalii]

Proiect de Regulament
Proiectul de regulament C.N.V.M. aduce unele precizari referitoare la aplicarea unor prevederi ale Regulamentul CE nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind agentiile de rating de credit, modificat prin Regulamentul UE nr. 513/2011, in special a unor prevederi referitoare la aplicarea regulamentului european anterior mentionat, care fac trimitere sau se refera la legislatia nationala. Totodata, proiectul de regulament C.N.V.M. contine prevederi in aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in sensul ca, pentru pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare din Romania este recunoscuta evaluarea si notarea realizata de catre agentiile de rating de credit inregistrate la nivel european in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1060/2009. [detalii]

Instructiunea nr. 6/2011
Instructiunea prevede obligatia societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor, organismelor de plasament colectiv, depozitarilor centrali, caselor de compensare si operatorilor de piata/sistem de a intocmi pentru exercitiile financiare ale anilor 2011 si 2012, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, obtinute prin retratarea informa?iilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile organizata potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Entitatile vor anexa la situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS un document al carui continut sa evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile, pentru fiecare element din structura situatiilor financiare, cu explicatiile aferente. Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS, se publica pe site-ul propriu al entitatilor si sunt supuse auditului financiar. [detalii]

Decizia nr. 49/18.01.2012
[detalii]

Regulamentul nr. 2/2012
[detalii]

Instructiunea nr. 6/2011
Instructiunea prevede obligatia societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor, organismelor de plasament colectiv, depozitarilor centrali, caselor de compensare si operatorilor de piata/sistem de a intocmi, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, obtinute prin retratarea informa?iilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile organizata potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Entitatile vor anexa la situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS un document al carui continut sa evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile, pentru fiecare element din structura situatiilor financiare, cu explicatiile aferente. Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS, se publica pe site-ul propriu al entitatilor si sunt supuse auditului financiar. [detalii]

Anunt
Detalii:
http://www.cnvmr.ro/pdf/anunturi/Anunt-60-2012.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-30.pdf

Proiect de Regulament
[detalii]

Dispunerea de masuri nr. 1/11.01.2012
[detalii]

ESMA detaliaza regulile viitoare pentru administratorii de fonduri de investitii alternative
ESMA a publicat in data de 16.11.2011 opinia finala (ESMA/2011/379) privind regulile detaliate pe marginea Directivei privind administratorii de fonduri de investitii alternative (AIFMD). Regulile propuse de ESMA vor permite stabilirea unui cadru armonizat privind fondurile de investitii alternative, administratorii si depozitarii acestora. Acestea isi propun de asemenea sa atinga obiectivul directivei AIFMD privind o transparenta mai crescuta si o reducere a riscului sistemic, contribuind in ultima instanta la cresterea protectiei investitorilor. Opinia ESMA survine ca urmare a solicit?rii Comisiei Europene, remisa predecesorului ESMA, respectiv CESR, in anul 2010, privind transmiterea unei opinii pana in data de 16 noiembrie 2011. [detalii]

Proiect de instructiune
Acest proiect de instructiune, pe de o parte, preia in cuprinsul acesteia modificarile aduse Instructiunii 2/2011 prin dispunerile de masuri nr. 19/2010 si nr. 5/2011, iar pe de alta parte, aduce urmatoarele noutati in ceea ce priveste auditarea sistemelor informatice de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre C.N.V.M., astfel: prevederile instructiunii nr. 2/2011 vor fi aplicabile si institutiilor de credit autorizate de catre B.N.R. care presteaza servicii de investitii financiare pe piata de capital; obligatiile de auditare se aplica tuturor SSIF, indiferent de obiectul de activitate; entitatile carora li se aplica Instructiunea 2/2011 pot opta intre auditarea sistemului informatic utilizat sau certificarea SMSI; aplicatiile electronice/sistemele informatice dezvoltate de entitati in cadrul departamentelor/directiilor proprii (in house) trebuie sa fie auditate/certificate de un ISMS Lead Auditor/auditor IT; obligatia auditorilor care intocmesc rapoarte de audit IT in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 5/2010, de a se inscrie in Registrul CNVM; auditarea sistemelor informatice se va realiza cel putin la intervale de doi ani (cu exceptia cazurilor in care la nivelul entitatii se adopta hotararea unor schimbari in structura sostemelor informatice, in termen de 60 de zile se va realiza un raport de audit care va cuprinde o analiza a impactului si a riscurilor induse de noile schimbari); entitatile care opteaza pentru SMSI au obligatia de a-si revizui anual SMSI obtinut si sa isi reinnoiasca certificatul SMSI obtinut; sunt mentionate in mod expres sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor instructiunii; termenul pana la care entitatile au obligatia transmiterii primului raport de audit este 01.12.2012, entitatile care au transmis la CNVM raportul de audit in forma prezentata in Ordinul CNVM nr. 10/2011 vor transmite urmatorul raport de audit pana la data de 16.11.2014; exercitarea optiunii pentru certificarea SMSI se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a instructiunii modificate [detalii]

Proiect de Regulament
[detalii]

Proiect de Regulament privind transpunerea Directivei CE/2010/78
Proiectul de regulament asigura transpunerea prevederilor Directivei 78/2010, prin modificarea Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006, nr. 2/2006 si nr. 32/2006 si prin introducerea de noi prevederi specifice. Astfel, potrivit prevederilor acestui proiect de regulament, C.N.V.M. va coopera cu ESMA in scopul aplicarii dispozitiilor legale privind ofertele publice de vanzare, precum si a celor referitoare la prospectul de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, in vederea indeplinirii prerogativelor ESMA stabilite in conformitate cu Regulamentul UE nr. 1095/2010. C.N.V.M. va notifica catre ESMA autorizatiile de functionare acordate precum si retragerile de autorizatie de functionare. C.N.V.M. va informa ESMA cu privire la orice dificultate cu care se confrunta intermediarii in stabilirea sau furnizarea de servicii de investitii si/sau prestarea de activitati de investitii intr-un stat nemembru. De asemenea, C.N.V.M. va putea sesiza ESMA, daca o cerere formulata de C.N.V.M. de a deschide o investigatie sau de a permite persoanelor desemnate de aceasta sa le insoteasca pe cele ale autoritatii competente a unui alt stat membru nu primeste raspuns intr-un termen rezonabil sau este refuzata. [detalii]

Dispunerea de masuri nr. 13/17.11.2011
privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 71 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, articol care prevedea obligatia operatorului de sistem de a nu mentine in cadrul sistemului pe care il administreaza instrumente financiare cu care nu s-au efectuat tranzactii mai mult de trei luni consecutiv. [detalii]

Decizia nr. 1180/15.11.2011
privind prelungirea termenului prevazut la art. 1 din Decizia C.N.V.M. nr. 546/09.06.2011, in vederea remedierii de catre intermediari a aspectelor semnalate de catre auditorii IT cu privire la cerintele Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa. Termenul - 16.11.2011 s-a prelungit pana la data de 31.03.2012. [detalii]

Proiect de instructiune
privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre CNVM. [detalii]

Anunt
Comisia Europeana a prezentat o propunere de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si a Directivei 2007/14/CE a Comisiei. Documentul a fost publicat pe pagina de internet a Comisiei Europene si poate fi consultat la adresa: [detalii]

Anunt
privind publicarea proiectului de dispunere de masuri privind OPCVM-urile tranzactionabile (Exchange Traded Funds – ETFs), in vederea diversificarii instrumentelor financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata. [detalii]

Anunt
In data de 28.09.2011 Comisia Europeana a prezentat o propunere de Directiva a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzactiile financiare si de modificare a Directivei 2008/7/CE. Documentul COM (2011) 594 a fost publicat pe pagina de internet a Comisiei Europene si poate fi consultat la adresa: [detalii]

Decizia nr. 994/06.10.2011
Prin aceasta Decizie, C.N.V.M. aduce clarificari cu privire la neincadrarea actionarilor unei societati comerciale ale carei actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital - respectiv a actionarilor care isi exercita dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in categoria persoanelor care actioneaza in mod concertat, acestia fiind prezumati ca persoane care actioneaza in mod concertat in conditiile existentei altor informatii sau documente suplimentare care sa ateste actiunea concertata.
Exercitarea dreptului actionarilor de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale nu este considerata actiune concertata, conform acestei decizii a C.N.V.M. [detalii]

Decizia nr. 998/06.10.2011
Decizia C.N.V.M. nr. 998/2011 prevede ca activitatea de introducing broker - prin care S.S.I.F. preia ordine de la clientii sai si le transmite spre executare catre un alt intermediar si/sau efectueaza publicitatea si promovarea serviciilor si/sau activitatilor de investitii pentru un alt intermediar, este desfasurata de S.S.I.F. in baza unui contract incheiat cu un alt intermediar inscris in Registrul C.N.V.M.

S.S.I.F. are obligatia sa notifice C.N.V.M. incheierea unui contract de introducing broker in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea sa.

S.S.I.F. care a incheiat contracte de introducing broker anterior acestei decizii are urmatoarele obligatii:
  • sa notifice C.N.V.M. lista contractelor, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii acestei decizii;
  • sa adapteze dispozitiile contractelor la prevederile deciziei, in termen de 6 luni de la data emiterii deciziei;
  • sa notifice C.N.V.M. fiecare contract adaptat la prevederile deciziei, in termen de 5 zile lucratoare de la data adaptarii.
Prevederile acestei Decizii se aplica in mod corespunzator si institutiilor de credit din Romania inscrise in registrul C.N.V.M. [detalii]

AVIZ NR. 38 / 06.10.2011
In aceasta situatie, sunt aplicabile prevederile Art. 58 din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea emitenta, in situatia in care nu se intentioneaza admiterea valorilor mobiliare mentionate la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si legea aplicabila statutului organic al respectivei persoane juridice emitente nu este legea romana, are obligatia de notificare a C.N.V.M. cu privire la termenii ofertei in prealabil sau cel tarziu la data initierii respectivei operatiuni. [detalii]

Auditarea sistemelor IT se amana pentru primavara
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) a decis, la sfarsitul lunii septembrie, suspendarea pana la 31 martie 2012, a aplicarii Instructiunii nr. 2 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, C.N.V.M. a decis si suspendarea aplicarii Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr. 19/29.11.2010, pana la 31 martie 2012.

Demersul C.N.V.M. vine cu doar doua zile inainte de expirarea termenului anterior, stabilit de arbitrul pietei la 30 septembrie 2011. In decizie se mentioneaza ca "Rapoartele de audit IT transmise la C.N.V.M. de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. in conformitate cu Instructiunea nr. 2/2011, isi pastreaza valabilitatea".
(Anca Dobrea)

Dispunerea de masuri nr. 12/2011

Legea nr. 29/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297
In vigoare de la 01 aprilie 2017. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 29 martie 2017. [detalii]

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social
[detalii]

Raportul final IOSCO "Principii privind evaluarea activelor organismelor de plasament colectiv"
[detalii]

Copyright 2006 - 2019 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne